top of page

voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN – POP-UP TOILET EVENTS B.V.

 

Artikel 1. Definities In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

1. Verhuurder: Pop-Up Toilet Events B.V. Beemterweg 3 7341 PB Beemte Broekland (KVK: 74130226)

2. Huurder: rechtspersoon, of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, aan wie Verhuurder haar materieel in gebruik geeft.

3. Gegevens: alle door Verhuurder geopenbaarde informatie met betrekking tot haar te huur aangeboden zaken, zoals catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie, alle informatie weergeven op de website(s) van Verhuurder en dergelijke.

4. Verhuurvoorwaarden: onderhavige voorwaarden waaronder Verhuurder haar materieel verhuurt aan Huurder.

5. Schriftelijk: op papier gesteld of elektronisch gegenereerd document, waaronder e-mailberichten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van overeenkomsten gesloten tussen Verhuurder en Huurder.

2. De toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden ontstaat door uitdrukkelijke of stilzwijgende acceptatie.

3. De toepasselijkheid van de door de Huurder of derden gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ieder andersluidend beding in die algemene voorwaarden doet niets af aan onderhavige bepaling.

4. Afwijkingen van de onderhavige Verhuurvoorwaarden, voorgesteld door, namens of van de kant van de Huurder binden Verhuurder pas, nadat Verhuurder een en ander schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aanvaard en gelden alleen voor die overeenkomsten en rechtshandelingen waarop zij uitdrukkelijk betrekking hebben.

5. Afwijkingen van de Verhuurvoorwaarden voorgesteld door of namens Verhuurder binden Verhuurder pas indien Verhuurder schriftelijk en ondubbelzinnig met deze afwijkingen heeft ingestemd en gelden alleen voor die overeenkomsten en rechtshandelingen waarop zij uitdrukkelijk betrekking hebben.

6. Huurder stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere tussen Huurder en Verhuurder gesloten huurovereenkomsten, zodra met toepassing van de Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en annulering

1. Verhuurder van het materieel geschiedt steeds op basis van beschikbaarheid. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders op de offerte vermeld. Verhuurder is pas gebonden nadat de offerte voor akkoord getekend van de Huurder is terugontvangen en Verhuurder dit binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd of indien Verhuurder met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. Indien de offerte melding maakt van betaling van een voorschotbedrag is Verhuurder pas gebonden nadat volledige betaling van dit voorschotbedrag is ontvangen.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet worden gewijzigd of geannuleerd, tenzij Verhuurder hierin schriftelijk toestemt.

4. Indien Verhuurder in annulering toestemt is de Huurder in ieder geval verplicht aan Verhuurder een bedrag aan schadevergoeding te voldoen ter grootte van tenminste 25% van het totaal overeengekomen bedrag, onverminderd het recht van Verhuurder op verdere schadevergoeding.

5. Wijzigingen in een overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Verhuurder. Bij een opgave op andere dan schriftelijke wijze is het risico voor niet, dan wel onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening van Huurder, zonder dat Verhuurder aan de op deze wijze kenbaar gemaakte wijziging is gebonden. 6. Voor wijzigingen worden extra vergoedingen in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders meegedeeld.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt pas tot stand door middel van de schriftelijke uitdrukkelijke bevestiging daarvan door Verhuurder of feitelijke uitvoering door Verhuurder, zoals omschreven in artikel 3 lid 1..2. De door Verhuurder toegezonden bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Artikel 5. Duur overeenkomst en huurperiode 1. Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in de overeenkomst overeengekomen huurperiode, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. De huurperiode vangt aan vanaf het datum en tijdstip zoals genoemd in de overeenkomst, en in ieder geval vanaf het moment dat aan Huurder het materieel is overhandigd op de afhaallocatie of ter beschikking is gesteld op de afleverlocatie.

3. De huurperiode eindigt op datum en tijdstip als genoemd in de overeenkomst mits en pas nadat: a. Huurder al het gehuurde materieel heeft overhandigd aan Verhuurder; of b. indien bedongen Verhuurder al het gehuurde materieel heeft opgehaald vanaf een door partijen overeengekomen locatie. 4. Bij meerdere gehuurde artikelen is pas sprake van een per artikel verschillende huurperiode, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Voorgaande leden van deze bepaling zijn in een dergelijke situatie onverminderd van toepassing. De met verschillende ophaal- en/of aflevermomenten gemoeide kosten zijn voor rekening van Huurder. 5. De huurperiode mag door Huurder zowel schriftelijk als telefonisch door Huurder worden verlengd.

 

Artikel 6. Levering en risico

1. De tussen partijen overeengekomen levertermijnen zijn voor Verhuurder nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal Huurder aan Verhuurder schriftelijk een redelijke termijn tot nakoming gunnen. Slechts na overschrijding van de bij voornoemd schriftelijk bericht gestelde termijn is Huurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Verhuurder is echter in dat geval – behoudens opzet of grove schuld – niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

3. Verhuurder is bevoegd het materieel in delen te leveren, dan wel te wachten met levering tot een gehele order compleet is. Verhuurder is bevoegd het reeds geleverde deel steeds direct te factureren.

4. Het materieel is aan Huurder geleverd en het risico hiervan (en eventuele storingen) gaat over zodra het materieel aan Huurder is overhandigd, dan wel is afgeleverd op de overeengekomen locatie.

5. Verhuurder levert uitsluitend op de begane grond en tussen 08:00 uur en 18:00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6. Bij aflevering op een door partijen afgesproken locatie dient Huurder zorg te dragen voor de aanwezigheid van een persoon die bevoegd is het materieel in ontvangst te nemen.

7. Bij het ontbreken van de aanwezigheid van een dergelijke persoon, is Verhuurder bevoegd het materieel mee terug te nemen. De daaruit voortvloeiende kosten, zoals transport-, opslag- en personeelskosten, komen voor risico en rekening van Huurder.

8. Huurder is verantwoordelijk voor het deugdelijk plaatsen en eventueel aansluiten en weer afsluiten van het gehuurde materieel ter zake nutsvoorzieningen en riolering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Retournering en risico

1. Het materieel is aan Verhuurder geretourneerd en het risico hiervan gaat over zodra het materieel aan Verhuurder is overhandigd, dan wel is opgehaald op de overeengekomen locatie.

2. Huurder retourneert het materieel in goede staat, gereinigd en geordend. Aanvullend geldt hierop dat indien Verhuurder het materieel ophaalt, het materieel gereed dient te staan op de begane grond.

3. Na retourneming zal Verhuurder het materieel controleren. Behoudens tegenbewijs wordt vermoed dat de schade, die wordt geconstateerd binnen 2 werkdagen na retournering, reeds is ingetreden ten tijde van de huurperiode, en derhalve voor rekening en risico komt van Huurder. Huurder wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld indien door Verhuurder schade wordt geconstateerd.

4. Bij het ophalen van het materieel op een door partijen afgesproken locatie dient Huurder zorg te dragen voor de aanwezigheid van een persoon die bevoegd is tot retournering van het materieel.

5. Bij het ontbreken van de aanwezigheid van een dergelijke persoon, kan Verhuurder het materieel retour nemen, echter rust bij Huurder in dat geval de bewijslast dat het materieel in goede staat, of het juiste aantal, door Huurder is achtergelaten op de ophaallocatie.

 

Artikel 8. Prijzen

1. Tussen partijen geldt de in de overeenkomst genoemde huurprijs, ongeacht de eventuele vermelding van prijzen in andere Gegevens van Verhuurder. Laatstgenoemde prijzen gelden slechts ter indicatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2. Verhuurder is bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Deze factoren betreffen in ieder geval: in- en uitvoerrechten, andere belastingen en heffingen in binnen- en buitenland, wijziging van vrachttarieven, lonen, sociale lasten en wisselkoersen. Artikel 9. Verplichtingen Huurder 1. Huurder is verplicht het gehuurde materieel slechts te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming daarvan. Aan het gehuurde materieel mogen geen veranderingen worden aangebracht of materialen op worden geplakt of anderszins bevestigd. 2. Huurder is verplicht het materieel te hebben geretourneerd op de laatste dag van de huurperiode. Retourneert Huurder het materieel na het verloop van de huurperiode, dan is Huurder een vergoeding per dag verschuldigd na ratio van de overeengekomen huurprijs ten opzichte van de huurperiode, waarbij een dagdeel steeds als een volledige dag heeft te gelden.

3. Huurder dient vooraf zelf te onderzoeken of het gehuurde materieel vrij is van storingen en geschikt is voor het doel waarvoor Huurder het materieel beoogt te gaan gebruiken, en dat dit gebruik voldoet aan de ter plaatste geldende wet- en regelgeving. Eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen, stroom-, water en rioolaansluitingen dienen door Huurder zelf aangevraagd c.q. verkregen te worden.

4. Huurder is verplicht ten alle tijden toegang tot het gehuurde materieel te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde materieel af te wijzen en Verhuurder hiervoor te vrijwaren.

5. Huurder is bevoegd het materieel aan een derde beschikbaar te stellen, pas en uitsluitend nadat hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van Verhuurder.

6. Huurder zal zich gedurende de huurperiode als een goed huisvader ter zake het materieel gedragen en is verplicht voor eigen risico en rekening (preventieve) maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en beschadiging van het materieel.

7. Huurder is niet bevoegd zelf reparaties aan het materieel uit te voeren, noch hier een derde voor in te schakelen, tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Verhuurder.

8. Huurder is niet bevoegd het gehuurde materieel zelf tijdens de huurperiode te vervoeren dan wel te verplaatsen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, bijvoorbeeld omdat Huurder het materieel zelf komt ophalen en retourneert aan Verhuurder. Huurder is tijdens dit transport – en tijdens het laden en lossen - aansprakelijk voor schade aan het materieel dan wel het verlies.

9. Huurder is niet bevoegd het gehuurde materieel over te brengen naar een ander land dan Nederland, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Schade en verlies

1. Huurder wordt aansprakelijk gehouden voor schade aan het gehuurde materieel, diefstal of vermissing dan wel het waardeloos maken daarvan gedurende de huurperiode, ongeacht of Huurder enig verwijt te maken valt.

2. Gedurende huurperiode ontstane schade, diefstal of vermissing dient onverwijld na constatering, maar binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, schriftelijk te zijn meegedeeld aan Verhuurder.

3. Huurder is verplicht iedere medewerking te verlenen ter bevordering van de beperking van schade, opsporing van het materieel en het doen van aangifte. Indien Huurder aangifte heeft gedaan, is Huurder verplicht onverwijld aan Verhuurder een kopie van de aangifte te verstrekken.

4. In afwijking van artikel 5 lid 3 eindigt de huurperiode ter zake het desbetreffende materieel bij diefstal of vermissing op moment dat hiervan aangifte is gedaan.

5. Bij diefstal, vermissing of (economisch) total loss van het gehuurde materieel is Huurder verplicht aan Verhuurder de dagwaarde van het desbetreffende materieel te vergoeden. In alle andere gevallen is Huurder verplicht de reparatiekosten te vergoeden.

6. Onverminderd lid 4 is Huurder aansprakelijk voor alle overige door Verhuurder geleden schade, onder meer – maar niet uitsluitend – de expertisekosten, omzet- en of winstderving etc.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. De overeenkomst wordt uitgevoerd naar beste weten en kunnen van Verhuurder. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomsten of door het verrichten van diensten.

2. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of ten gevolge van het handelen of nalaten van ondergeschikten of anderen die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Verhuurder bedingt in aansluiting op artikel 3 lid 1 ten behoeve van de personen hiervoor genoemd in artikel 3 lid 2, het recht de door Verhuurder bedongen uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid als bedoeld hierboven in artikel 3 lid 1 te kunnen tegenwerpen aan Huurder.

4. Huurder is gehouden Verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten waarvoor Verhuurder en/of personen, hierboven genoemd in artikel 3 lid 2, mochten worden aansprakelijk gesteld door derden.

5. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten in strijd met, of niet-tijdig of onbehoorlijk nakomen van, diens verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en onderhavige verhuurvoorwaarden.

6. De in deze Verhuurvoorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is ontstaan door of ten gevolge van opzet of grove schuld van Verhuurder.

 

Artikel 12. Klachten

1. Klachten ter zake van de uitvoering van de overeenkomst en toegezonden facturen moeten schriftelijk bij aangetekend schrijven worden gedaan binnen acht dagen.

2. Deze termijn van acht dagen gaat in op de dag volgend op de dag waarop de desbetreffende factuur is verzonden, het gehuurde materieel aan Verhuurder is overhandigd of op de afgesproken locatie is afgeleverd.

3. De klachten moeten in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk bij aan getekend schrijven ter kennis van Verhuurder worden gebracht.

4. Indien aan het in onderhavig artikel bepaalde niet is voldaan, behoeven de klachten niet door Verhuurder in behandeling te worden genomen, en verwerkt Huurder al haar rechten.

5. Indien de klacht door Verhuurder terecht wordt bevonden, zal Verhuurder naar bevind van zaken handelen om de oorzaak van de klacht weg te nemen, zonder dat de Huurder iets van Verhuurder kan vorderen.

6. Tenzij Huurder het tegendeel aantoont, gaan partijen er vanuit dat het gehuurde materieel in goede staat door Huurder is ontvangen, evenals dat de eventuele plaatsing van het materieel op correcte wijze is uitgevoerd door Verhuurder.

 

Artikel 13. Betalingen

1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek of enige korting, uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of een andere termijn op de factuur is vermeld. De geldende betalingstermijn betreft steeds uitdrukkelijk een fatale termijn. Na verloop van de betaaltermijn verkeert Huurder zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.

2. Alle betalingen dienen te geschieden steeds op het rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Betaling strekt steeds eerst in mindering op de incassokosten, verschuldigde rente en vervolgens op het factuurbedrag. Bij meerdere openstaande facturen sterkt betaling steeds eerst op de oudste factuur en zo verder.

4. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van diens recht op compensatie van enige tegenvordering harerzijds.

5. Klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde factuur ontheffen de wederpartij nimmer van de verplichting tot betaling binnen de aangegeven termijn van de overige posten.

6. Bij verzuim van de Huurder is Verhuurder gerechtigd tot een rente van 1,5% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte van een maand ingaande op het tijdstip van de opeisbaarheid van het factuurbedrag, zonder dat enige in gebrekestelling van de kant van Verhuurder noodzakelijk is.

7. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering van het door de Huurder verschuldigde, zijn voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform artikel 14 van de Verhuurvoorwaarden met een minimum van € 125,00 exclusief omzetbelasting. Verhuurder behoeft niet aan te tonen dat buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Onder deze kosten zijn ook begrepen kosten ter zake van het verzoek tot faillietverklaring van de Huurder.

8. De Huurder zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet-tijdige voldoening aan diens verplichtingen, zonder dat het noodzakelijk zal zijn Huurder op enigerlei wijze in gebreke te stellen.

 

Artikel 14. Incassokosten

1. Is Huurder in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) voor rekening van Huurder. In ieder geval is Huurder verschuldigd: - over de eerste (Euro: 3.250,57) 15 % - over het meerdere tot (Euro: 6.899,14) 10 % - over het meerdere tot (Euro: 15.747,86) 08 % - over het meerdere tot (Euro: 60.991,43) 05 % - over het meerdere: 03 % Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. Huurder is jegens Verhuurder de door Verhuurder gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Huurder aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

 

Artikel 15. Overmacht

1. Indien Verhuurder bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht of andere niet aan haar toe te rekenen onvoorziene omstandigheden verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de Huurder na te komen, heeft Verhuurder het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst naar eigen keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Dit is onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering van de overeenkomst of slechts tot een deel daarvan uitstrekt en onverschillig of deze verhindering tijdelijk dan wel definitief is. Dit alles onverminderd de verdere aan Verhuurder toekomende rechten.

2. Onverminderd het vorige lid is Verhuurder in voornoemd geval niet verplicht tot teruggave van hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst inmiddels is betaald of ontvangen, voor zover het betaalde c.q. het ontvangene in redelijke verhouding staat tot het reeds door Verhuurder uitgevoerde deel van de overeenkomst inclusief de daarmee gemoeide en daardoor veroorzaakte kosten en inclusief een winstopslag en een vergoeding voor gederfde winst.

3. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verhuurder haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Verhuurder stelt de Huurder binnen twee weken na het ontstaan van een overmachtssituatie dan wel het zich voordoen van de onvoorziene omstandigheden in kennis van haar keuze.

5. Een verhindering wordt geacht definitief te zijn indien deze één week heeft geduurd.

6. Onder overmacht wordt te deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door Huurder niet (meer) van Verhuurder kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: staking, oproer, oorlog, blokkades, boycotten en andere onlusten, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weeromstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van een overheidsinstantie.

 

Artikel 16. Opschorting, ontbinding en opzegging

1. Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting harerzijds voldoet, alsmede in geval van overlijden, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance van betaling, stillegging, liquidatie, (aanvraag van) onderbewindstelling, curatele of ontbinding van (het bedrijf van) Huurder, heeft Verhuurder het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met Huurder geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, onverminderd de overige rechten van Verhuurder.

2. Verhuurder is hierbij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden, noch is Verhuurder verplicht tot teruggave van hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst inmiddels is betaald of ontvangen, voor zover het betaalde c.q. het ontvangene in redelijke verhouding staat tot het reeds door Verhuurder uitgevoerde deel van de overeenkomst inclusief de daarmee gemoeide en daardoor veroorzaakte kosten en inclusief een winstopslag en een vergoeding voor gederfde winst.

3. In voornoemde gevallen is iedere vordering die Verhuurder op de Huurder heeft, of uit welke hoofde zij ook zal verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.

4. Huurder brengt Verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien sprake is van een geval als omschreven in lid 1 van dit artikel, of een dergelijke situatie dreigt te ontstaan.

 

Artikel 17. Eigendom, beslag en zekerheden

1. Verhuurder blijft te allen tijde en ongeacht de duur van de huurperiode eigenaar van het door Huurder gehuurde materieel inclusief de intellectuele eigendomsrechten van Verhuurder.

2. Huurder is nimmer bevoegd het gehuurde materieel zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming te vervreemden, te verpanden of op andere wijze ten behoeve van een derde te bezwaren.

3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd, zelfs na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid middels betaling van een voorschot of waarborgsom, te verlangen zulks naar het oordeel van Verhuurder. Het voorschot wordt met de eindfactuur verrekend, of anderszins.

4. Indien het voorschot of de waarborgsom niet tijdig wordt voldaan, is Verhuurder bevoegd de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling te beëindigen, onverminderd haar overige rechten.

5. Huurder zal Verhuurder direct schriftelijk op de hoogte brengen indien het gehuurde materieel in beslag wordt genomen, dreigt te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het materieel. 6. Huurder zal bij een dergelijke geval onmiddellijk aan de desbetreffende deurwaarder, curator of bewindvoerder de eigendomsrechten van Verhuurder schriftelijk meedelen. Huurder stuurt aan Verhuurder onverwijld een afschrift van dit bericht. 

 

Artikel 18. Vervaltermijn

Vorderingsrechten en bevoegdheden van Huurder jegens Verhuurder in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst komen - onverminderd de overige artikelen - in ieder geval te vervallen na 12 maanden na het moment waarop Huurder bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Wijzigingsclausule

Verhuurder behoudt zich het recht voor de verhuurvoorwaarden eenzijdig en zonder instemming van Huurder te wijzigen. De wijzigingen treden in werking zodra deze aan Huurder zijn meegedeeld, tenzij Verhuurder een later tijdstip van inwerkingtreden meedeelt.

 

Artikel 20. Overige bepalingen

1. Alle kosten die door partijen of derden worden gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van Huurder, voor zover deze kosten niet uitdrukkelijk zijn verdisconteerd in de overeengekomen huursom of in de overeenkomst benoemde kosten.

2. Indien Verhuurder zaken van Huurder onder zich heeft, is Verhuurder gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen Verhuurder van Huurder heeft te vorderen, tenzij Huurder naar het oordeel van Verhuurder genoegzame zekerheid heeft gesteld. Dit recht van retentie heeft Verhuurder ook indien Huurder in staat van faillissement komt te verkeren.

3. Ten aanzien van de goederen die Verhuurder door of vanwege Huurder zijn toevertrouwd, neemt Verhuurder onverplicht de zorg in acht die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Enige handeling zoals bij voorbeeld gebruik, bewaring, bewerking en verzending van deze goederen geschiedt voor rekening en risico van Huurder. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de goederen tegen risico's, zowel die in dit artikel zijn bedoeld, als de overige risico's. Deze verzekeringen zijn voor rekening van Huurder.

4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze verhuurvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Huurder en Verhuurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 21. Privacy

1. Verhuurder verwerkt eventueel verstrekte persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften, toepasselijke gedragscode(s) op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

2. Verhuurder neemt alle redelijke beveiligings- en voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van Huurder 3. Verhuurder gebruikt de eventueel door Huurder verstrekte persoonsgegevens, uitsluitend voor een goede uitvoering van de overeenkomst en het doen van aanbiedingen. Huurder stemt in met de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht & geschillenbeslechting

1. Op alle offertes, afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen ter uitvoering van de overeenkomst, betaling van de facturen en/of uitleg van onderhavige voorwaarden zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen, bevoegde rechter.

3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Verhuurder om het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.

bottom of page